• Niwelowanie podziałów i konfliktów na Uczelni, budowanie klimatu zaufania do władz, wzajemnego szacunku i tolerancji.
 • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy poprzez wypracowanie skutecznych procedur w celu przeciwdziałania wszelkim patologiom na Uczelni, jak mobbing, dyskryminacja, kradzież własności intelektualnej.
 • Zapewnienie realnego wsparcia ze strony Uczelni dla wykładowców w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów artystyczno-badawczych finansowanych z środków zewnętrznych.
 • Nawiązywanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi w celu wymiany kadry, a także realizacji wspólnych projektów dydaktyczno – artystycznych i promocji naszej Uczelni, a w tym rozwinięcie współpracy naukowej i artystycznej z ośrodkami lokalnymi i w rejonie transgranicznym, także ze znaczącymi ośrodkami w strefie Morza Bałtyckiego.
 • Większa mobilność kadry w ramach programu Erasmus i Erasmus +, pozyskiwanie większej liczby studentów zagranicznych, a także zatrudnianie wykładowców z zagranicy w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • Dywersyfikacja programowa i edukacyjna:
  • Większe zróżnicowanie efektów kształcenia na I i II stopniu studiów. I stopień (licencjacki) obejmuje moduł zajęć służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i uprawnień zawodowych, II stopień (magisterski) - moduł zajęć przygotowujących do podjęcia pracy naukowej i badawczej.
  • Poszerzenie oferty edukacyjnej (studia podyplomowe, szkoła doktorska, studia zaoczne, kursy, studia dualne).
  • Zróżnicowanie kadry naukowej. Możliwość zatrudnienia na stanowisko Profesora Wizytującego wybitnych artystów oraz osobistości ze świata nauki i sztuki oraz dziedzin pokrewnych. Zapraszanie na wykłady gościnne znanych artystów z Polski i ze świata.
 • Stworzenie odrębnych grup nauczania dla studentów zagranicznych oraz zmianę stawek dla nauczycieli prowadzących zajęcia w języku obcym w ramach wymiany.
 • Wobec niskiego uposażenia asystentów i doktorów, których płace oscylują w granicach 150 % płacy minimalnej – priorytetowe staje się przeznaczanie środków na wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry oraz podjęcie działań motywacyjnych w celu pozyskiwania wśród zdolnych absolwentów pracowników badawczo – dydaktycznych.
 • Stworzenie nauczycielom akademickim sprzyjających warunków do awansów naukowych, w tym stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. W tym celu – należy utworzyć osobną pulę w ramach subwencji na opłacanie przewodów, a środki z badań statutowych przeznaczać na rozwój naukowy, który w sposób znaczący wpływa na punktację w ramach ewaluacji naukowej. Przejrzyste procedury aplikowania po środki statutowe.
 • Dbałość o kompetencje kadry zarządczej w procesie współpracy międzynarodowej. Kursy językowe dla wszystkich pracowników naukowych w dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 oraz B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • W ramach awansów naukowych Uczelnia powinna zapewnić awans na stanowisko od razu po uzyskaniu stopnia naukowego, a także podwyżkę pensji.
 • Przyznawanie nagród rektorskich najlepszym pedagogom na wydziałach wyłonionych w drodze corocznego głosowania studentów.
 • Zaplecza socjalne dla pracowników w każdym z obiektów Akademii Sztuki, w tym klub i kawiarnia, jako miejsce spotkań i integracji.
 • Akademia dostępna dla wykładowców od 6.00 – 24.00.
 • Zwiększenie dostępności noclegów w Sztukaterii, z której korzystają wykładowcy spoza Szczecina. Weryfikacja obecnego modelu jej funkcjonowania
 • Dobrze wyposażona Mediateka, gdzie będą znajdować się najważniejsze pozycje potrzebne do pracy.
 • Szybka i dostępna sieć wifi we wszystkich obiektach Akademii Sztuki.
 • Zwiększenie możliwości wypożyczania sprzętu komputerowego, fotograficznego i instrumentarium dla pracowników, wprowadzenie przejrzystych zasad wypożyczania sprzętu i korzystnych form ubezpieczeń.
 • Docelowo całkowite zniwelowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych we wszystkich obiektach Akademii Sztuki.