• Niwelowanie podziałów i konfliktów na Uczelni, budowanie klimatu zaufania do władz, wzajemnego szacunku i tolerancji, zrozumienia dla potrzeb różnych specjalności i grup studenckich.
 • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy poprzez wypracowanie skutecznych procedur w celu przeciwdziałania wszelkim patologiom na Uczelni, jak mobbing, dyskryminacja, kradzież własności intelektualnej.
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe Samorządu Studenckiego poprzez:
  • zapewnienie niezależnej obsługi prawnej
  • nagradzanie członków Samorządu za pracę na rzecz Uczelni
  • zwiększanie obecnego budżetu na bieżącą pracę samorządu, wsparcie kół naukowych, cykliczne wydarzenia studenckie.
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe dla studenckich kół naukowych realizujących w ramach Inkubatora ID projekty interdyscyplinarne promujące Akademię, sprzyjające wewnętrznej integracji, współpracujące z jednostkami zewnętrznymi kultury i biznesu.
 • Zapewnienie regularnego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego.
 • Docelowo całkowite zniwelowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych we wszystkich obiektach Akademii Sztuki.
 • Opracowanie nowej, skutecznej metody ankietyzacji nauczycieli.
 • Coroczne głosowanie studentów w ramach wydziału w celu wybrania najlepszego wykładowcy.
 • Akademia dostępna dla studentów od 6.00 – 24.00, a w czasie sesji - całą dobę.
 • Szybka i dostępna sieć wifi we wszystkich obiektach Akademii Sztuki.
 • Utworzenie zaplecza socjalnego dla studentów i pracowników w Pałacu pod Globusem oraz Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, w tym klubu i kawiarni jako miejsca spotkań i integracji.
 • Dostosowanie jednego z pomieszczeń Pałacu Pod Globusem dla studentek/studentów z dziećmi, wyposażonego w stanowiska pracy dla studentów oraz umożliwiającego zabawę i wypoczynek dzieci w grupie.
 • Zwiększenie możliwości wypożyczania sprzętu komputerowego, fotograficznego i instrumentarium dla studentów i pracowników, wprowadzenie korzystnych i przejrzystych form wypożyczania i ubezpieczeń.
 • Podjęcie starań o pozyskanie stałej siedziby w rejonie Szczecina na wydarzenia związane z plenerami, praktykami, konferencjami itp.
 • Nawiązywanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi w celu wymiany studentów, a także realizacji wspólnych projektów dydaktyczno – artystycznych i promocji Uczelni, a w tym rozwinięcie współpracy naukowej i artystycznej z ośrodkami lokalnymi i w rejonie transgranicznym, także ze znaczącymi ośrodkami  w strefie  Morza Bałtyckiego.
 • Większa mobilność studentów w ramach programu Erasmus i Erasmus +, pozyskiwanie większej liczby studentów zagranicznych, a także zatrudnianie wykładowców z zagranicy w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • Zróżnicowanie kadry naukowej. Możliwość zatrudnienia na stanowisko Profesora Wizytującego wybitnych artystów oraz osobistości ze świata nauki i sztuki oraz dziedzin pokrewnych. Zapraszanie na wykłady gościnne znanych artystów z Polski i ze świata.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej, w tym oferty kształcenia w językach obcych (studia podyplomowe, szkoła doktorska, studia zaoczne, kursy, studia dualne).
 • Rozwijanie współpracy ze środowiskiem biznesu poprzez promocję działań artystycznych, szczególnie skupionych wokół wzornictwa i sztuki projektowej – organizowanie pokazów mody, wystaw designu, konkursów, pozyskiwanie sponsorów na realizacje artystyczne i nagrody. Umożliwienie studentom wykonywania zleconych przez interesariuszy zewnętrznych prac dyplomowych, w tym zespołowych projektów w zamian za otrzymanie finansowych lub innych gratyfikacji.
 • Rozwijanie współpracy z podmiotami kultury, pozyskiwanie mecenasów kultury, którzy wspieraliby działalność artystyczną obu dyscyplin w zakresie organizacji koncertów, wydarzeń artystycznych, pokazów multimedialnych itp.
 • Zintensyfikowanie projektów płatnych staży i praktyk dla studentów w ramach studiów dualnych na kierunkach praktycznych (n.p. wzornictwo).
 • Dobrze wyposażona Mediateka, gdzie będą znajdować się najważniejsze pozycje potrzebne do pracy, również pozycje obowiązkowe wskazane w sylabusach.