• Ograniczenie egzaminów wstępnych do minimum na wybranych kierunkach. (egzamin specjalistyczny oraz przedstawienie portfolio i rozmowa kwalifikacyjna).
  • Profesjonalna strona internetowa akademii, również w językach obcych – angielskim, niemieckim i rosyjskim, utworzona przy pomocy firmy zewnętrznej. Intensywna i ciągła reklama Uczelni i promocja kierunków w mediach i portalach społecznościowych, nie tylko w okresie rekrutacji.
  • Większe zróżnicowanie kształcenia na I i II stopniu studiów. I stopień (licencjacki) obejmuje moduł zajęć służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i uprawnień zawodowych, II stopień (magisterski) – moduł zajęć przygotowujących do podjęcia pracy naukowej i badawczej.
  • Poszerzenie oferty edukacyjnej (studia podyplomowe, szkoła doktorska, studia zaoczne, kursy, studia dualne).
  • Zwiększenie oferty kształcenia w językach obcych związanych z planami poszerzenia oferty edukacyjnej (studia podyplomowe, szkoła doktorska, studia zaoczne, kursy).
  • Możliwość tworzenia nowych kierunków i specjalności, jak: Muzyka rozrywkowa, Reżyseria dźwięku i Reżyseria światła, Studia kuratorskie po analizie rynku edukacyjnego w Polsce, konsultacjach wewnętrznych oraz rozmowach z interesariuszami zewnętrznymi.
  • Utworzenie Szkoły Doktorskiej w przeciągu dwóch lat.
  • Docelowo całkowite zniwelowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych we wszystkich obiektach Akademii Sztuki.