• Uwzględnienie unikatowego charakteru Uczelni jako wspólnej przestrzeni dla sztuk muzycznych i wizualnych i możliwości tworzenia specjalności i kierunków interdyscyplinarnych poprzez realizację programów finansowanych z funduszy unijnych i innych dotacji zewnętrznych. Poszukiwanie nowych obszarów kształcenia przez tworzenie bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych i wyboru, bloków przedmiotów interdyscyplinarnych.
 • Możliwość tworzenia nowych kierunków i specjalności, jak: Muzyka rozrywkowa, Reżyseria dźwięku i Reżyseria światła, Studia kuratorskie po analizie rynku edukacyjnego w Polsce, konsultacjach wewnętrznych oraz rozmowach z interesariuszami zewnętrznymi.
 • Utworzenie międzywydziałowej jednostki Projektowanie przestrzeni wirtualnej, gier i aplikacji cyfrowych we współpracy z wydziałami sztuk muzycznych w zakresie współtworzenia projektów multimedialnych.
 • Utworzenie szkoły doktorskiej.
 • Zwiększenie oferty kształcenia w językach obcych związanych z planami poszerzenia oferty edukacyjnej (studia podyplomowe, szkoła doktorska, studia zaoczne, kursy).
 • Intensywny rozwój współpracy międzynarodowej z uczelniami europejskimi w celu zapewnienia szerokiej sieci wymiany akademickiej.
 • Rozwijanie badań naukowych w kierunku współpracy z interesariuszami zewnętrznymi - przemysłem, rynkiem pracy i społecznością w Regionie, kraju i na świecie; rozwijanie procesu komercjalizacji poprzez współpracę z zakresu architektury, grafiki i reklamy, designu, gier i oprogramowania, wzornictwa, filmu, sztuki wizualnej i performance, w tym muzyki na żywo, projekcji i pokazów multimedialnych.
 • Wzmocnienie strefy naukowo - badawczej Centrum Przemysłów Kreatywnych i ścisłej współpracy z  sektorem branży kreatywnej, a w szczególności usług i transferu wyników prac naukowo- badawczych. Ciągłe inwestowanie i aktualizacja sprzętu i wyposażenia Centrum Przemysłów Kreatywnych, które jest znaczącym atutem Uczelni w skali kraju umożliwiającym dostosowanie programu studiów do aktualnych, dynamicznych zmian na rynku pracy.
 • Zaangażowanie regionalne poprzez wzmacnianie roli akademii jako ośrodka kulturotwórczego w regionie, korzystanie z lokalnych źródeł przychodów, nawiązywanie ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
 • Utrzymanie dotychczasowego uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach, jak również w przyszłej ewaluacji dyscyplin w 2022 r. uzyskanie kategorii odpowiedniej do prowadzenia postępowań habilitacyjnych i profesury.
 • Rada Uczelni, której powołanie w nowej Ustawie 2.0 miało na celu ułatwienie partycypacji społecznej w zarządzaniu szkołami wyższymi,  powinna stać się w większym stopniu  organem doradczym dzięki uczestnictwie w niej przedstawicieli pracodawców. Jej rolą byłoby m.in.  doradzanie w zakresie zmian w programach studiów, uczestniczenie w procesie ewaluacji poprzez wskazanie, jakie kompetencje absolwentów są potrzebne w przyszłym życiu zawodowym.
 • Profesjonalna strona internetowa Akademii, również w językach obcych – angielskim, niemieckim i rosyjskim, utworzona przy pomocy firmy zewnętrznej. Intensywna i ciągła  reklama Uczelni i promocja kierunków w mediach i portalach społecznościowych, nie tylko w okresie rekrutacji.
 • Wprowadzenie pełnej przejrzystości prac organów uczelni: publikowanie uchwał senatu, rady uczelni, zarządzeń rektora oraz informacji o posiedzeniach organów na stronie internetowej szkoły.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Akademii na zasadach dialogu i partnerstwa.
 • Otwarcie wewnętrznego traktu łączącego ulicę Tkacką i pl. Orła Białego w Pałacu pod Globusem dla wszystkich. Funkcjonalne zagospodarowanie dwóch dziedzińców dla mieszkańców miasta, studentów i pracowników z możliwością otwartego dostępu do kawiarni, klubu, sklepiku studenckiego, galerii, ekspozycji wystawowej na dziedzińcach.
 • Kontynuowanie procesu inwestycyjnego na działce w sąsiedztwie Pałacu pod Globusem od strony ulicy Łaziebnej oraz podjęcie prac zmierzających do realizacji budowy Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Przystosowanie Pałacu Ziemstwa do wymogów kształcenia na kierunkach muzycznych i plastycznych w ramach wspólnych konsultacji i decyzji.
 • Utworzenie archiwum obiektów, również w postaci zdigitalizowanej, dzieł studentów i wykładowców obu dyscyplin, jak też dzieł przekazanych Akademii, zawierającego dokumentację  koncertów, wystaw, prezentacji autorskich i  znaczących wykładów, publikacji, prac dyplomowych.
 • Podjęcie starań o pozyskanie stałej siedziby w rejonie Szczecina na wydarzenia związane z plenerami, praktykami, konferencjami itp.
 • Ciągłe doposażanie pracowni dydaktycznych, sal koncertowych, galerii we wszystkich obiektach, zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni oraz powstawania nowych kierunków i specjalności.